آیلین
آیلین خلیلی
آیلینجنسیت: دخترتاریخ تولد: 1388/08نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
یسنا
یسنا نیک خو
یسناجنسیت: دخترتاریخ تولد: 1388/09نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
هدیکا
هدیکا-مرادی_1
نارین جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1389/08 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
نارین
نارین فقیه سلیمانی
نارین جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1389/08 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
باران
باران-خدابنده
باران جنسیت: دختر سن: 8 ساله نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاش
ژینا
ژینا-احمدی
ژینا جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1390/08 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
صبا
صبا پروهان
صبا جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1390/09 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
فراز
فراز-کامیاب
فراز جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/02 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی
تیام
تیام خدامرادی
تیام جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/04 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
السانا
السانا-گرجی-پور
الساناجنسیت: دخترتاریخ تولد: 1388/07نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی