نمایشگاه شهر صلح آمیز (3)

آهو جهان

جنسیت: دختر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آراز اصغروند 

جنسیت: پسر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه) 

امیررضا معنوی

جنسیت: پسر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه) 

شاهرخ معین

جنسیت: پسر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه)

مبین سیدی

جنسیت: پسر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه) 

امین وند تمدن

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه) 

ایلیا صحرانورد

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه) 

سبحان کربلایی

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه منظومه خرد (شهر مراغه) 

محمد حسین جعفری

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

محمدطه اکبری

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

کسری صادقی نیارکی

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

مهربد حسابی

جنسیت: پسر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

آرنوش مصلحی

جنسیت: دختر

سن: 11 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان بنت الهدی صدر

امین زهره ای

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

مانی طهرانی

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

نامی طهرانی

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

آریا محمد طاهری

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آرین حسن خانی

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

نرگس عروجی

جنسیت: دختر

سن: ۱۰ سال

شاخه هنری: نقاشی

 

ناروین نکوفر

جنسیت: دختر

سن: ۱۰ سال

شاخه هنری: نقاشی

 

سبا گرجی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/09

شاخه هنری: نقاشی

 

نیما قماشی

جنسیت: پسر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

صبا سادات صالح کوتاه 

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

ستایش نوری

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آرنیکا اخوان

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

محمدرضا کاظمی

جنسیت: پسر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

کسری آقا کلان

جنسیت: پسر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آرینا باقری نژاد

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آیلار حمیدیه

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

رمان حیدرزاده 

جنسیت: پسر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

سیمون مرادی

جنسیت: پسر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

نامی اکثیری

جنسیت: پسر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

سیده نیکی عبداللهی

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

فاطمه پور ابراهیم

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

یاس هاشمی نیا

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

امیرمهدی باقری امین

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

بردیا اسماعیل نژاد

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

پارسا خستو

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

صدرا رحیمی

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

یزدان رضایی

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

خدایار جباری

جنسیت: پسر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

هستی جعفر پور

جنسیت: دختر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

ترمه غفاریان

جنسیت: دختر

سن: 7 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

مایا آراسته راد

جنسیت: پسر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

امیرعلی امیری

جنسیت: پسر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

آرمین حاتمی

جنسیت: پسر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

دبستان غیردولتی حنان

امیرحسام گرجی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/09

شاخه هنری: نقاشی

 

اوستا احمدی شولی

جنسیت: پسر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

ایلقار شیخلو

جنسیت: 

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

باران عطایی فر

جنسیت: دختر

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

رها نویدی

جنسیت: 

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

فرنیا حاجتی

جنسیت: 

سن: 6 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian