مهشید

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/12

تاریخ انجام اثر: 1398/5

شاخه هنری: نقاشی

استان/ شهر: گلپایگان

عنوان اثر: دایناسور

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر: پدر

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی