فرامرز

تاریخ تولد: 1383/01

جنسیت: پسر

نام اثر: طراحی شهر

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

 

نام اثر: طراحی چهره

تاریخ انجام اثر:96/02

شاخه هنری: نقاشی

 

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: حجم سازی

 

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: حجم سازی