دامون

تاریخ تولد: 1390/2

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

نام اثر: سمندر

 

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: کره زمین و عجیب و غریب ها

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

عنوان اثر : پل طبیعت

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

عنوان اثر :برج میلاد

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

عنوان اثر :برج آزادی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : تصویرسازی از یک فیلم

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خروس زری پیرهن پری

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از چهره خودم

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : آدمی که شب دست مامان و باباش و گرفته

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر : فرش شاه عباسی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر : نقوش حیوانی در فرش

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : فرش

عنوان اثر : اسب

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : تصویرسازی از داستان جمشید شاه

عنوان اثر : دیو