آیلین
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1388/08
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی